CUVINTE MELE PENTRU GALAȚI / MY WORDS FOR GALAȚI


                Municipiul Galați….. Orașul Teilor….. ce păcat, a rămas doar denumirea antică, veche și de demult. Un oraș care din anii 60 până în prezent a fost și este poluat. Unul dintre cele mai mari orașe ale României, cu tradiții și amprente personale foarte puternice în dezvoltarea țării, indiferent de regimul politic avut. O populație cizelată, educată, un oraș care între 1700 și 1989 a cunoscut o dezvoltare acerbă datorită statutelor avute în trecut, ca de exemplu port liber, cel mai mare centru siderurgic și industrial al României, centru cultural și de dezvoltare, capitala Ținutului Dunării între 1938 și 1940, care a fost cel mai mare ținut al Regatului României, etc. Un oraș ce era, în trecut, mai cunoscut în lume, decât în micuța Românie. Un oraș care în 1859 era cât pe ce să devină capitala României. Aici Dunărea își îmbrățișează cei doi fii, Siretul și Prutul. Aici navigația se întâlnea cu aviația, învățământul se întâlnea cu siderurgia, turismul se întâlnea cu producția, etc. Deși această introducere este ruptă din Rai, realitatea nu mai este cea prezentată mai sus. Acum cu părere de rău și cu lacrimi în ochi vă spun că acest oraș este gri spre negru. Pentru mine Galațiul, orașul meu natal cu bune și cu rele este centrul Universului dar când scriu aceste rânduri le scriu cu creierul, nu cu inima. Șomajul în creștere, emigrarea populației de tineri în căutarea unor locuri de muncă, duc la golirea orașului. 70% dintre puținii turiști spun că Galațiul este, un oraș de bunicuțe cu nepoței și căței. Poluarea este cea mai importantă problemă a Galațiului. Până în anul 1998 orașul avea o pădure imensă, denumită Centura Verde, care proteja cu succes populația. Din 1998, pădurea a fost tăiată pentru a face loc unui cimitir imens. Parcă din acel moment, natura s-a supărat și Galațiul a fost năpădit de mirosuri pestilențiale de amoniac. Tot de atunci, oamenii și-au pierdut acea voioșie care era, una din amprentele gălățenilor. Doar oameni fericiți, zâmbitori și binevoitori. Acum chipurile zâmbitoare s-au împuținat, s-au înnegrit, copii nu mai sunt vioi, stau închiși în fața calculatoarelor, odată cu dispariția pădurii fericirea n-a mai fost aceeași. Oaza de verdeață era cel mai bun loc de recreere al oamenilor, chiar și iarna veneau să se dea, cu săniuța, sau cu celofanul. Șomajul este o altă problemă a Galațiului. Lumea este în continuă sărăcire. Comerțul scade vertiginos. Odată cu căderea comunismului, Galațiul a scăzut în importanță, fabricile fiind închise, oamenii disponibilizați, drept urmare, momentan existând zeci de oameni cu facultăți ce sunt casieri în supermarket, vatmani sau controlori de bilete. Activitățile culturale, deasemenea în Galați sunt foarte puține. Criza a făcut ca Teatrele să-și piardă spectatorii, evenimentele culturale să fie aproape inexistente și tinerii să plece. Acest mecanism infam numit nepăsare, practicat de după 1989 în întreaga Românie a făcut ca poporul să fie nepăsător, resemnat, etichetat ca sărac, prost și fără importanță. Pentru municipiul meu rezolvările sunt foarte multe și se leagă una de alta: 1. Refacerea Centurii Verzi și mutarea cimitirului la marginea orașului (asigurându-se transport în comun). 2. Construirea podului rutier și feroviar peste Dunăre pentru a se realiza legătura între Moldova și Dobrogea ar relansa turismul și comerțul, orașul fiind super tranzitat. 3. Promovarea municipiului Galați prin crearea unor documentare, pliante, pagini pe internet pentru a rezolva turismul. 4. Odată ce podul este construit și un aeroport sau o autostradă sunt proiectate s-ar rezolva problema șomajului, investitorii venind cu plăcere și cu ușurință, activitatea economică crescândă va permite și oamenilor să-și redescopere pasiunea pentru cultură, demult uitată printre gândurile la mâncare și la ziua de mâine. Și iată în încheiere cum Centura Verde redă voioșia, podul redă turismul, comerțul, importanța orașului, banii proveniți reîncep dezvoltarea și oamenii vor fi mulțumiți din nou că Galațiul, va redeveni, MÂNDRIA ROMÂNIEI!

                   Galati city ….. City of Linden Trees ….. What a shame, the only remaining ancient name, old and old. A city over 60 years was, and is now polluted. One of the largest cities in Romania, with very strong traditions and personal touch in the development of the country, regardless of the political regime had. Population refined, educated, a city between 1700 and 1989 witnessed an intense because the statutes had in the past, such as a free port, the largest steel and industrial center of Romania, cultural and development center, capital of Land Danube between 1938 and 1940, which was the greatest land of the Kingdom of Romania, etc.. A city that was in the past, more famous in the world, than in little Romania. A city that in 1859 was about to become the capital of Romania. Here the Danube embraces her two little brothers, Siret and Prut. Aviation met navigation, education met steelwork, tourism, met production, etc.. Although this introduction is broken down from heaven, the reality is not anymore listed above. Now reluctantly and with tears in my eyes I tell you that this city is gray to black. For me Galați, my hometown with good and bad is the center of the universe but when I write these lines I write with the brain, not heart. Rising unemployment, emigration of young people looking for jobs, leading to empty the city. 70% of the few tourists say that Galați is a city where they saw grannies with dogs and grandsons. Pollution is the most important problem of Galați. Until 1998 the city had a vast forest, called the Green Belt, which successfully protect the population. Since 1998, the forest was cut to make room for a huge cemetery. In that time, nature was upset and overwhelmed Galati with fetid odor of ammonia. Since then, people have lost that cheerfulness which was one of Galatians „trademarks”. Only happy people, smiling and welcoming. Now smiling faces were shrink were blackened, children are not alert, stay locked in the computer, with the disappearance of the forest has not been the same happiness. Green oasis was the best place for recreation of the people, even in winter came to give with sleigh, or cellophane. Unemployment is another big issue of Galați. The world is constantly poverty. Trade decreases rapidly. With the fall of communism, Galati has declined in importance, the factories being closed, people made redundant as a result, there are currently dozens of people with faculties that are in the supermarket cashiers, motorman or ticket controllers. I hope now I have a nightmare, and I will raise my had from the pillow and I will se a big beautifull rainbow over the city. Cultural activities, also in Galați are very few. The crisis has made the theaters lose audience, cultural events are almost nonexistent and young people are leaving. This infamous mechanism called indifference practiced throughout Romania after 1989 caused the people to be careless, resigned, labeled as poor, stupid and unimportant. For my city there are many resolutions and link to each other: 1. Restoring Green Belt and the cemetery moved at the exit of Galați (ensuring public transport). 2. The bridge (railroad and motorway) across the Danube to make the connection between Moldova and Dobrogea would boost tourism and trade. 3. Galați city promotion by creating documentation, brochures, web pages to solve tourism. 4. Once the bridge is built and will be designed an airport or highway would solve the problem of unemployment, investors coming with pleasure and easy, increasing economic activity will allow people to rediscover the passion for culture, including long-forgotten thoughts about food and the day of tomorrow. And here in the end Green Belt, The Bridge, Airport and Mottorway will make again Galați, THE PROUD OF ROMANIA!

Această prezentare necesită JavaScript.

Anunțuri

5 gânduri despre “CUVINTE MELE PENTRU GALAȚI / MY WORDS FOR GALAȚI

  1. …În campaniiile electorale dintre 1992 și 2004, partidele s-au bazat pe faptul că Galațiul este un oraș industrial înainte de toate(iar muncitorii, se știe, sunt oameni care au cel mult studii medii). De aceea a fost posibil ca Durbacă să fie primar timp de 2 mandate(timp în care a afăcut ce a vrut la Primărie).

    Apreciază

  2. Eugen Durbacă = un personaj lacom,hrăpăreț, cu o mentalitate tipică de fanariot(țin minte că în campania ptr. localele din 1992, presa centrală a arătat manifeste care circulau prin Galați în care contra-candidatul lui Durbacă era etichetat drept ”fiu de preot catolic, legionar”…Îți dai seama ce aberație este aceasta, nu?…Vouă vă lipsește un bun gospodar. Asumă-ți tu responsabilitatea aceasta! Candidează la legerile din 2012 mai întâi la un post de Consilier local. Apoi vei mai vedea.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s